Taisyklės

Kategorijos

Gamintojai

Papildoma 5 € nuolaida prekių krepšeliams virš 100 €

Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje DoraKaina.lt taisyklės

1. Sąvokos

1.1. Pardavėjas – Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotas privatusis juridinis asmuo UAB „Taletė“, juridinio asmens kodas 302331361, PVM mokėtojo kodas LT100004659417, registruotos buveinės adresas Turniškių g. 34 - 8, LT-10104 Vilnius, korespondencijos adresas Turniškių g. 34 - 8, LT-10104 Vilnius.

1.2. DoraKaina.lt – internetinė parduotuvė, esanti adresu www.dorakaina.lt

1.3. Pirkėjas – 1) veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų oficialiai įgalioti atstovai.

1.4. Šalys – abu: Pardavėjas ir Pirkėjas.

1.5. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

1.6. Taisyklės – šios „Prekių pirkimo - pardavimo internetinėje parduotuvėje DoraKaina.lt taisyklės“.

1.7. Paskyra – Pirkėjo registravimosi DoraKaina.lt rezultatas, dėl kurio sukuriama jo asmeninius duomenis ir užsakymų istoriją sauganti sąskaita (account).

2. Bendrosios nuostatos

2.1. Pirkėjas patvirtina, kad susipažino ir sutinka su Taisyklėmis pažymėdamas varnele prie teiginio “Su paslaugos teikimo sąlygomis ir taisyklėmis susipažinau ir besąlygiškai sutinku”. Tokiu būdu patvirtintos Taisyklės yra abiem Šalims galiojantis teisinis sutikimas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės.

2.2. Pirkti DoraKaina.lt turi teisę tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti Taisyklių 1.3 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas, patvirtina, kad jis turi teisę pirkti prekes DoraKaina.lt.

2.3. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles.

2.4. Jei Pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti Pirkėjui informaciją ar dokumentus elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą Pardavėjui atsako pats Pirkėjas.

2.5. Nepaisant visų pastangų UAB „Taletė“ negarantuoja, kad paskelbta techninė ar vizualinė informacija neturi trūkumų ar klaidų. Kadangi neteisingi aprašymai negali būti pretenzijos pateikimo priežastimi, kilus abejonėms, prieš priimant pirkimo sprendimą, prašome kreipkitės į info@dorakaina.lt.

3. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

3.1. Pirkėjas gali užsisakyti prekes DoraKaina.lt pasirinkdamas vieną iš šių būdų:

3.1.1. internetu užsiregistruodamas DoraKaina.lt (įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį);
3.1.2. internetu nesiregistruodamas DoraKaina.lt;
3.1.3. telefonu;
3.1.4. el. paštu;

3.2. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš Taisyklių 3.1.1 – 3.1.2 punktuose nurodytų būdų, atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui būtinus savo Asmens duomenis.

3.3. Prekių užsakymą telefonu ar el. paštu pateikusiems Pirkėjams taikomos Taisyklių nuostatos. Pateikdami užsakymą jie sutinka su Taisyklėmis.

3.4. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamą prekę ar paslaugą ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus užsakymo žingsnius, kurių paskutinis yra mokėjimo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas, laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta pirkimo – pardavimo sutartis.

3.5. Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas duoda sutikimą, jog jo užsakytos (-ų) prekės (-ių) instrukcija (-jos) lietuvių kalba būtų pateikiama (-mos) ne vėliau nei prekės (-ių) pristatymo metu Taisyklių numatyta tvarka Pirkėjo Pardavėjui nurodytu elektroninio pašto adresu.

3.6. Kiekvienas Pirkėjo užsakymas saugomas DoraKaina.lt duomenų bazėje.

4. Pirkėjo teisės

4.1. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakymo šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties šių Taisyklių nustatyta tvarka.

4.3. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes Taisyklių nustatyta tvarka.

4.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

5. Pirkėjo įsipareigojimai

5.1. Pirkėjas, naudodamasis DoraKaina.lt, privalo vykdyti savo įsipareigojimus, laikytis šių Taisyklių kitų sąlygų, aiškiai nurodytų DoraKaina.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

5.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas prekes ar paslaugas ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.

6. Pardavėjo teisės

6.1. Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų DoraKaina.lt funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti DoraKaina.lt esančių elementų išdėstymą.

6.2. Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti DoraKaina.lt veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami.

6.3. Pardavėjas turi teisę keisti paslaugų, teikiamų DoraKaina.lt, teikimo apimtį ar būdą, sustabdyti, nutraukti paslaugų ar jų dalies teikimą, apmokestinti paslaugas ar paslaugų dalį.

6.4. Jei Pirkėjas bando pakenkti DoraKaina.lt darbo stabilumui, saugumui ar nevykdo savo įsipareigojimų, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis DoraKaina.lt arba išimtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo Paskyrą.

6.5. Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.

6.6. Pardavėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse bei kituose DoraKaina.lt dokumentuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

7. Pardavėjo įsipareigojimai

7.1. Pardavėjas įsipareigoja šiose Taisyklėse ir kitų DoraKaina.lt dokumentų nustatytomis sąlygomis sudaryti Pirkėjui galimybę naudotis DoraKaina.lt teikiamomis paslaugomis.

7.2. Pardavėjas įsipareigoja aiškiai ir suprantamai DoraKaina.lt suteikti Pirkėjui informaciją, įtvirtintą Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.2287 straipsnyje.

7.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo Asmens duomenis tvarkyti tik Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.4. Iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų DoraKaina.lt funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat Taisyklių 6.2 – 6.3 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas DoraKaina.lt laikomas tinkamu informavimu.

7.5. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.

7.6. Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.

7.7. Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą atsakymą.

7.8. Pardavėjas įsipareigoja vykdyti kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

8. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

8.1. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų:

8.1.1. banko pavedimu;
8.1.2. grynaisiais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu;
8.1.3. išsimokėtinai;

8.2. Kai pirkėjas, pasirenka Taisyklių 8.1.2 punkte numatytą apmokėjimo būda, taikomas papildomas 1,99 € mokestis.

8.3. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekių garantiniai talonai, jam būtų pateikiamos elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. PVM sąskaitose faktūrose nurodomos pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

8.4. Pardavėjas Pirkėjo pirktų prekių PVM sąskaitas faktūras taip pat patalpina DoraKaina.lt skiltyje registruotų vartotojų paskyrose. Registruotam Pirkėjui pateikus užsakymą, jis galės matyti ir atsispausdinti užsakymo lapą – išankstinio apmokėjimo sąskaitą savo paskyroje.

8.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai. prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 1 (vieną) darbo dieną. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.

8.6. Pirkimas išsimokėtinai

8.6.1. Pirkimo išsimokėtinai paslaugas mūsų e-parduotuvėje teikia:

„Mokilizingas“ (prekių krepšelio vertė nuo 50€ iki 10000€, sutarties terminas 3-48 mėn.),

„SB Lizingas“ (prekių krepšelio vertė nuo 50€ iki 10000€, sutarties terminas 3-36 mėn.).

8.6.2. Sudaryti Vartojimo kredito sutartį internetu yra taip pat saugu ir patikima, kaip ir sudarant lizingo bendrovės atstovybėje.

 • Išsirinkite prekę, paslaugą ar prekių krepšelį, užpildykite reikalingus duomenis;
 • Pasirinkite mokėjimo būdą „Pirkti išsimokėtinai su Mokilizingas.lt arba „Pirkti išsimokėtinai su SB Lizingas.lt ir busite tiesiogiai nukreipti į lizingo bendrovės apsipirkimo internetu savitarną;
 • Patvirtinkite savo duomenis, įvesdami asmens kodą ir pasirašykite asmens duomenų tvarkymo sutikimą mobiliuoju parašu arba pervesdami 0,01€  iš savo banko sąskaitos;
 • Užpildykite papildomus duomenis, reikalingus Jūsų mokumui įvertinti;
 • Jei Jūsų mokumas bus įvertintas teigiamai, Jums bus pateikti išsimokėjimo planų variantai, iš kurių galėsite pasirinkti Jums palankiausią;
 • Pasirinkę planą, pasirašykite sutartį mobiliuoju parašu arba dar kartą pervesdami 0,01€ iš savo banko sąskaitos;
 • Jeigu viską atlikote teisingai ir gavote teigiamą lizingo bendrovės atsakymą  – netrukus būsite nukreipti atgal į mūsų e-parduotuvę, kur Jūsų užsakymas bus pradėtas vykdyti.

9. Prekių pristatymas

9.1. Užsakytas prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas – kurjerių tarnyba.

9.2. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

9.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui.

9.4. Prekių pristatymo kaina skaičiuojama atsižvelgiant į prekių pristatymo vietą, bendrą visų prekių svorį bei į tai, ar Pirkėjas pageidauja pasinaudoti papildoma prekių užnešimo paslauga stambiagabaritėms prekėms. Prekių, kurių svoris neviršija 30 kg., užnešimas iki durų yra nemokamas.

Preliminarios prekių pristatymo kainos be užnešimo paslaugos (tiksli pristatymo kaina nurodoma krepšelyje):
 •          Svoris nuo   0 iki    2 kg. –  3,49 €
 •          Svoris nuo   2 iki    5 kg. –  3,99 €
 •          Svoris nuo   5 iki   10 kg. –  4,99 €
 •          Svoris nuo  10 iki  20 kg. –  6,99 €
 •          Svoris nuo  20 iki  30 kg. –  8,99 €
 •          Svoris nuo  30 iki  50 kg. –  12,99 €
 •          Svoris nuo  50 iki  75 kg. –  14,99 €
 •          Svoris nuo  75 iki 100 kg. – 18,99 €
 •          Svoris nuo 100 iki 200 kg. – 24,99 €
 •          Svoris nuo 200 iki 500 kg. – 28,99 €

Pristatant į Kuršių Neriją prie pristatymo kainos pridedamas 40,00 € mokestis.

Preliminari stambiagabaričių prekių užnešimo paslaugos kaina 20,00 € – 25,00 €.

Prekių, kurių svoris didesnis nei 75 kg., užnešimo paslauga neteikiama.

9.5. Prekių atsitiktinio sugadinimo ar jų dalinio sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

9.6. Jei prekių per nustatytą terminą nepavyksta įteikti Pirkėjui ir Pirkėjas nebuvo sumokėjęs už prekes, tokios prekės grąžinamos Pardavėjui, o užsakymas anuliuojamas.

10. Prekių grąžinimas

10.1. LR civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 1 dalis nustato, jog „Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.228(11) straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis“. Pagal šią tvarką, galimas tinkamos kokybės prekių grąžinimas:

10.1.1. Atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties pirkėjas turi teisę pranešdamas apie tai raštu pardavėjui ir prekes grąžindamas savo lėšomis per 14 kalendorinių dienų nuo užsakymo pristatymo dienos (siuntos priėmimas patvirtinamas parašu kurjeriui).

10.1.2. Pirkėjas neturi teisės pasinaudoti nurodyta teise atsisakyti sutarties, jeigu sutartis buvo sudaryta dėl garso ir vaizdo kūrinių ir fonogramų bet kokiose vaizdo ar garso laikmenose, kompiuterių programų tiekimo ir pirkėjas pažeidė pakuotės apsaugas, taip pat barzdaskučių, epiliatorių ir kitų higienos prekių, lempų, šviestuvų, baldų kurie buvo surinkti, ar kuriuos buvo mėginta surinkti.

10.1.3. Jeigu klientui buvo suteikta papildoma pasiūlymo nuolaida, ši nuolaida yra automatiškai atšaukiama tuo atveju, kai klientas atšaukia (ar grąžina) bent vieną kokybišką šio pasiūlymo prekę.

10.1.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti sutarties, kai už daiktą visiškai ar iš dalies sumokama pagal tam tikslui pardavėjo ir pirkėjo arba pardavėjo ir trečiojo asmens sudarytą vartojimo kredito sutartį. Tokiu atveju ši vartojimo kredito sutartis turi būti nutraukiama be jokių papildomų įsipareigojimų pirkėjui.

10.2. Pirkėjas, grąžindamas prekes, privalo pristatyti jas Pardavėjui pats arba per kurjerių tarnybą. Grąžinant kokybišką prekę, būtina:

10.2.1. Prekę pristatyti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

10.2.2. Prekę pristatyti nenaudotą ir nesugadintą pirkėjo;

10.2.3. Prekę pristatyti nepraradusią prekinės išvaizdos (nenuplėštos plėvelės, nepažeistos etiketės ir pan.) Šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes;

10.2.4. Pristatyti pilną prekės komplektaciją;

10.2.5. Pateikti prekės įsigijimo dokumentą ir garantinį taloną,jeigu garantinis talonas buvo išduotas;

10.2.6. Pateikti raštišką prašymą grąžinti prekę*

* Grąžinant prekę, klientas pateikia prašymą, kuriame nurodo tikslią užsakymo informaciją: užsakymo numerį, datą, prekės pavadinimą bei modelį, kainą, pristatymo datą bei sąskaitos numerį, į kurį pageidaujama, kad būtų pervesti grąžinami pinigai. Jei pinigus pageidaujama grąžinti ne į pirkėjo, o kito asmens sąskaitą, būtina pateikti pirkėjo išduotą įgaliojimą trečiajam asmeniui priimti grąžinamus pinigus.

10.3. Įstatymų numatyta tvarka Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas ir ne vėliau kaip per keturiolika dienų nuo tos dienos, kurią jis gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, grąžinti Pirkėjui visas šio sumokėtas sumas, įskaitant Pirkėjo apmokėtas prekių pristatymo išlaidas. Jei grąžinama tik dalis pirktų prekių, pristatymo išlaidos negrąžinamos. Pirkėjui atsisakius sudarytos sutarties, Pirkėjui tenka tiesioginės prekių grąžinimo išlaidos.

10.4. Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti iš klientui grąžinamos sumos suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas naudojosi papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo taikoma nuolaida.

10.5. Per garantinį terminą pakeitus įsigytą prekę kita dėl netinkamos kokybės, garantija nėra pratęsiama. T.y. pakeistajai prekei toliau galioja pirminės garantijos terminas.

10.6. Kai prekė grąžinama dėl netinkamos kokybės, Pardavėjas įsipareigoja netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybės preke arba grąžinti sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos bei grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001.06.11 nutarimu Nr. 697 (2014.07.22 nutarimo Nr. 738 redakcija) patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

10.7. Juridiniams asmenims bei asmenims kurie prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudoja profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai, kokybiškos ir užsakymą atitinkančios prekės negali būti gražinamos ir nėra keičiamos. Teisė nenurodant priežasties per 14 (keturiolika) dienų atsisakyti nuotolinės sutarties juridiniams asmenims, bei asmenims kurie prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudoja profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai nėra taikoma. Juridiniams asmenims bei asmenims kurie prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudoja profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai, nekokybiškos prekės visų pirma turi būti pateikiamos Pardavėjui ar Pardavėjo garantinio aptarnavimo servisams ir tik nustačius, kad prekių negalima sutaisyti, jos yra keičiamos kitomis ir (ar) grąžinamos.

11. Garantinis aptarnavimas

11.1. LR įstatymai numato, kad garantiniam aptarnavimui pakanka turėti pirkimo dokumentą – kasos čekį, sąskaitą faktūrą ar lizingo sutartį, ant kurio yra tiksliai nurodytas įsigytas gaminys. Šis dokumentas patvirtina prekės įsigijimo laiką ir prekę įsigijusį asmenį. Papildomai pateikti garantinį taloną privaloma tik tuomet, kai pirkimo dokumente nėra nurodytas tikslus prekės modelis (ši informacija tuomet turi būti nurodyta garantiniame talone).

11.2. ES direktyvoje 1999/44/EC numatomas ne trumpesnis nei 24 mėn. garantinis laikotarpis fiziniams asmenims. Ilgesnis arba trumpesnis terminas išskirtiniais atvejais numatomas gamintojo. Tuomet taikomas gamintojo nustatytas garantinis laikotarpis. Prietaisus, įrangą ir kitus gaminius naudojant profesionaliam darbui ar jam prilyginamai veiklai taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis. Juridiniams asmenims dažniausiai taikomas 12 mėn. garantinis laikotarpis.

11.3. Pristačius prekę garantiniam aptarnavimui, privalu turėti pirkimą įrodantį dokumentą (pirkimo kvitą*) arba pirkimą įrodantį dokumentą ir užpildytą garantinį taloną**.

11.4. Garantinis remontas nemokamai atliekamas tik prekei sugedus garantiniu laikotarpiu.

11.5. Garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių detalėms.

11.6. Garantinis remontas atliekamas autorizuotuose serviso centruose. Pirkėjas prekes garantiniam servisui turi pristatyti pats. Stambios buitinės technikos kokybė gali būti įvertinta ir pirkėjo namuose***.

11.7. Kai autorizuotas servisas pateikia pažymą, kad prekė yra nepataisoma, klientui suteikiama teisė prekę pasikeisti kita tokia pat arba susigrąžinti sumokėtus pinigus.

11.8. Už prekės transportavimo kaštus yra atsakingas Pirkėjas.

* PVM sąskaitą-faktūrą į savo el. paštą gausite automatiškai, kai Jūsų užsakymas bus įvykdytas ir patvirtintas.

** Papildomus garantinius dokumentus naudoja ne visi gamintojai. Garantiniai dokumentai gali būti atsiunčiami ne kartu su įsigytomis prekėmis. Prekės siunčiamos iš sandėlio, tad dokumentai pakuotėje gali būti neužpildyti. Tokiu atveju turite galimybę pristatyti arba atsiųsti juos į UAB “Taletė” biurą ir mes išsiųsime juos užpildytus Jūsų nurodytu adresu.

*** Visais prekių remonto klausimais klientus mielai kviečiame kreiptis el. paštu info@dorakaina.lt, nurodant užsakymo numerį, pirkimo datą, pirkėjo vardą bei pavardę/įmonės pavadinimą. Stengsimės suteikti objektyvią pagalbą ir visą reikiamą informaciją.

12. Pretenzijų nagrinėjimo tvarka

12.1. Pretenzijas dėl internetinėje parduotuvėje DoraKaina.lt įsįgytos prekės ar paslaugos pirkėjas gali pateikti pardavėjui telefonu +370 670 78784 arba el. paštu info@dorakaina.lt.

12.2. Pardavėjas turi teisę nagrinėti pretenzijas 10 (dešimt) dienų nuo jų gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip. Esant sudėtingiems atvejams, šis terminas gali būti pratęstas papildomai 10 (dešimt) dienų. Atsakymai dėl pretenzijų Pirkėjui pateikiami telefonu arba el. paštu.

12.3. Kilus ginčui tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, prašymą/skundą dėl internetinėje parduotuvėje DoraKaina.lt įsigytos prekės ar paslaugos pirkėjas gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, interneto svetainė http://www.vvtat.lt/ ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

13. Jūsų duomenų saugumas

13.1. Jūsų duomenų saugumą užtikrina saugaus ryšio SSL sertifikatas, įdiegtas DoraKaina.lt svetainėje.

13.2. Atsiskaitydami banko pavedimu naudodamiesi elektronine bankininkyste, visus duomenis įvedate banko sistemoje, todėl mums ši informacija yra neprieinama.

13.3. Atsiskaitydami išsimokėtinai sudarant Vartojimo kredito sutartį su lizingo bendrove, visus duomenis įvedate jų sistemoje, todėl mums ši informacija taip pat yra neprieinama.